Priser

Vårt honorar baserer seg normalt på timepris og timeforbruk. Timepris vil variere alt etter sakstype og kunde. Timeforbruket er blant annet avhengig av sakens omfang og vanskelighetsgrad. I tillegg til honorar vil det kunne påløpe kostnader til offentlige gebyrer, sakkyndig bistand, kopiering m.v. Kostnadene vil kunne variere sterkt fra sak til sak. For visse tjenester kan vi gi tilbud om fast pris.

Timepriser
Vi har følgende standard timepriser:
» Private kunder: fra kr 1.600,- til kr 2.500,- inkl. mva.
» Kommuner fra kr 1.300,- til kr 2.000,-  eks. mva
» Næringsliv og offentlig forvaltning: fra kr 1.400,- til kr 2.200,- eks. mva.

Rettshjelpsforsikring

Mange kunder vil ha en rettshjelpsforsikring som på visse vilkår dekker utgifter til advokatbistand, f.eks. bolig-, bil-, båt- eller landbruksforsikring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å få avklart om du har slik forsikringsdekning.

Fri rettshjelp
I visse tilfelle kan du få få fri rettshjelp. Dette betyr at staten betaler for advokatbistanden. Du kan finne ut mer om fri rettshjelp her http://www.advokatenhjelperdeg.no/Rad_og_tips/Fri-rettshjelp

Leveringsbetingelser
Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er ’advokat’. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen.

Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar sikrede pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Chartis, PB 1588 Vika, 0118 Oslo, org.nr: 850 567 352.

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen: http://www.advokatenhjelperdeg.no/

Alminnelige Leveringsbetingelser (408.02 kB)